Exegesis Paper on 2 Timothy 3:10-17–The Man of God and the Word of God Part 6

2008/03/08 at 1:40 下午 發表留言

Greek 2 Timothy 3:10-17 (Nestle-Aland 26 Greek New Testament)

10 su de parhkolouqhsaV mou th didaskalia, th agwgh, th proqesei, th pistei, th makroqumia, th agaph, th upomonh,

11 toiV diwgmoiV, toiV paqhmasin, oia moi egeneto en antioceia, en ikoniw, en lustroiV, oiouV diwgmouV uphnegka: kai ek pantwn me errusato o kurioV.

12 kai panteV de oi qelonteV eusebwV zhn en cristw ihsou diwcqhsontai:

13 ponhroi de anqrwpoi kai gohteV prokoyousin epi to ceiron, planwnteV kai planwmenoi.

14 su de mene en oiV emaqeV kai epistwqhV, eidwV para tinwn emaqeV,

15 kai oti apo brefouV [ta] iera grammata oidaV, ta dunamena se sofisai eiV swthrian dia pistewV thV en cristw ihsou.

16 pasa grafh qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian, proV elegmon, proV epanorqwsin, proV paideian thn en dikaiosunh,

17 ina artioV h o tou qeou anqrwpoV, proV pan ergon agaqon exhrtismenoV.

廣告

Entry filed under: 神の話分享.

Exegesis Paper on 2 Timothy 3:10-17–The Man of God and the Word of God Part 5 Women’s Role in Ministry and Marriage Part 2

發表迴響

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


「即使祂不再垂聽我任何一個祈禱,我也要愛祂到永永遠遠。」

《 Op. Love – プロポーズ大作戦 》

月曆分類

三月 2008
« 二月   四月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

近期文章

點擊或輸入您的電子郵件 / Click or enter your email.

加入其他 2 位關注者

Blog Stats

  • 40,473 hits

%d 位部落客按了讚: